TIM ZA RANU INTERVENCIJU

Dr.sc. Mladen Jašić, dr. med., pedijatar i neonatolog

Dina Dežmar, mag. edukacijski rehabili.

Ines Pučić , prof. logoped

Mr. Ivana Frančula Modrčin, klinički psiholog

Koje dijete smatramo neurorizičnim?

Neurorizičnim djetetom smatramo svako dijete koje je bilo izloženom određenim čimbenicima rizika u trudnoći, tijekom ili nakon poroda. U kojem opsegu će mozak biti oštećen i na kojem mjestu, uvelike ovisi o gestacijskoj dobi u kojoj se ozljeda dogodila odnosno o stupnju razvoja samog mozga, te njegovih krvnih žila. Neurorazvoj djeteta ovisi o interakciji djeteta i okoline te o kompenzacijskim mehanizmima kojima će mozak pokušati minimalizirati oštećenje. Inače, radi se o djeci s disfunkcijama i teškoćama senzorne integracije, poremećajem motoričkog planiranja, djeci s teškoćama u finoj i gruboj motorici, slabom organizacijom ponašanja te poremećajem percepcije.

Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nametnula se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „ Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno u 2018. godini otvoren je novouređeni dio Poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulanta za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha bila pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima već od njihove najranije dobi. U sklopu projekta obnovila se i opremila Senzorička soba donacijama istarskih tvrtki, fizičkih osoba i posebnih akcija.. Procjena i terapija najmlađih pacijenata vršiti će se putem Tima za ranu intervenciju za djecu s neurorizikom. Radi se zapravo o cjelovitom (holističnom) institucionalnom pristupu i podršci roditeljima i djeci od najranije dobi do sedme godine života, a kod kojih postoji neurorizik ili već imaju odstupanja u razvoju, odnosno djeci s razvojnim teškoćama te senzoričkim oštećenjima. Istarska županija osigurala je sredstva za financiranje rada stručnog kadra kojeg čini pedijatar-neonatolog, klinički psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i radni terapeut pod nadzorom specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

RANA INTERVENCIJA

Rana intervencija (RI) obuhvaća proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci koja imaju teškoće u razvoju ili kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje, uslijed bioloških ili okolišnih faktora. Usluge RI pružaju se od najranijega otkrivanja razvojnih rizika, razvojnih odstupanja, teškoća u razvoju ili potrebe u području ponašanja ili mentalnoga zdravlja. Usluge se nastavljaju pružati sve dok dijete ne postigne tipične razine razvoja ili prijeđe na druge usluge primjerene dobi i/ili stupnju razvoja

Razvojne potrebe djeteta su složene te zahtijevaju suradnju stručnjaka različitih profila. Usluge RI uvijek se pružaju u timovima koji funkcioniraju na interdisciplinaran ili transdisciplinaran način. Svi članovi timova za RI usredotočeni su na davanje podrške članovima obitelji i na njihovu edukaciju o najboljim načinima pružanja podrške djetetu. Usluge RI usmjerene su na obitelj, ali i usredotočene na dijete. Teže osnaživanju roditelja i osiguravanju da roditelji donesu sve ključne odluke vezane za ciljeve svoga djeteta i usluge koje 30 prima, baveći se istovremeno i potrebama roditelja za potporom. (UNICEF, 2020.)

Vođeni smjernicama zlatnog standarda suvremenog pristupa RI – transdisciplinarnoj timskoj suradnji – stručnjaci Tima za ranu intervenciju Specijalne bolnice Rovinj uvode potpuno nov sustav pružanja podrške obiteljima djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju gdje se, već od samog probira, dijagnostike, a kasnije i terapije, isprepliću profesionalne uloge fizijatra, pedijatra, edukacijskog rehabilitatora, psihologa, logopeda i radnog terapeuta. Funkcionalnim spajanjem Specijalne bolnice Rovinj s Dječjom bolnicom Srebrnjak osigurana je i klinička podrška neuropedijatara. 

Učinkovita komunikacija, interakcija i suradnja među članovima Tima doprinosi holističkoj razvojnoj slici djeteta što daje mogućnost pružanja podrške prema jedinstvenim potrebama pojedinog djeteta i obitelji.