Projekt Sea for Heritage Energy Transition – SeaHeat

Projekt: More i kao izvor toplinske i rashladne energije

SeaHeat

MRRFEU

Opis projekta

Projekt Sea for Heritage Energy Transition – SEAHEaT, referentni broj 58, promovira korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline u projektima energetske obnova zgrada koja predstavljaju kulturna dobra. Republika Hrvatska ima iznimno visoku gustoću ovakvih objekata, a njihova koncentracija posebno je izražena u priobalnom području. U Hrvatskoj se nalazi 102.615 zaštićenih zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina od toga 1.950 pojedinačno zaštićenih. 44.889 nalazi ih se u Kontinentalnoj Hrvatskoj, a 57.726 u Primorskoj Hrvatskoj, a u Istarskoj županiji približno 15.000.

Od pojedinačno zaštićenih zgrada 946 su zgrade javne namjene, a 1.004 zgrade imaju stambenu namjenu. 1.806 zaštićenih zgrada izgrađeno ih je do 1930. godine, 143 u razdoblju od 1931. do 1970. godine, te 1 u razdoblju nakon 1971. godine. Očito je da je potencijal, ali i potreba za uključivanjem ovog sektora u proces energetske tranzicije iznimno velik.

Projekt Sea for Heritage Energy Transition – SEAHEaT, referentni broj 58, u svojstvu Nositelja prijavljuje Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno. U partnerskom konzorciju sudjeluju donatorski partner iz Norveške, Apenhet AS, IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt predviđa pilot instalaciju sustava dizalice topline koja koristi morsku vodu kao energent na području Istarske županije.

Glavni ciljevi

  1. Promocija ugradnje dizalica topline koje koriste morsku vodu
  2. Pilot projekt energetske obnove zgrade koja ima status kulturnog dobra korištenjem dizalice topline i morske vode kao osnovnog energenta
  3. Ostvarena suradnja s donatorskim partnerom
  4. Dizanje kapaciteta širokog kruga dionika kroz ostvarenu suradnju s visokoškolskim ustanovama specijaliziranima za ovo područje.

Cilj i aktivnosti

Cilj i aktivnosti projekta usklađene su s ciljevima zelene tranzicije i svim važećim europskim, nacionalnim i regionalnim dokumentima. Projekt je usklađen sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske, Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Razvojnom strategijom Istarske županije, usklađen je sa preporukama Ministarstva kulture i medija za provođenje projekata energetske obnove zaštićenih zgrada

Za potrebe provedbe pilot projekta odabrane su dvije zgrade Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” u Rovinju.

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” smještena je na poluotoku Sv. Pelagija nasuprot rovinjske starogradske jezgre. Bolnica je smještena u kompleksu zgrada izgrađenom u 19. st. Ukupne neto korisne površine od 16.938 m2. Cijeli kompleks zajedno s parkom koji ga okružuje zaštićen je kao kulturno dobro velikog značaja. 

Bolnica ima centralni sustav grijanja koji kao energent koristi mazut. Sve zgrade kompleksa spojene su podzemnim toplovodom na zajedničku strojarnicu koja je smještena u zasebnoj zgradi u središtu poluotoka. Podzemni toplovod ima veliku duljinu, zastarjele je konstrukcije te generira značajne gubitke energije što u kombinaciji s korištenim energentom pridonosi iznimno negativnom utjecaju bolničkog kompleksa na okoliš. Postojeći sustav grijanja temelji se na korištenju kotla nominalne snage 1,6 MW. Unutar zgrada, toplinska energija se distribuira visoko temperaturnim radijatorima.

Ukupna godišnja potrošnja toplinske energije (petogodišnji prosjek na razini bolničkog kompleksa) iznosi 2,74 GWh. Zgrade kompleksa nemaju mogućnost zasebnog mjerenja potrošnje toplinske energije.

U sklopu ovog projektnog prijedloga predviđa se zamjena sustava grijanja u dvije zgrade bolničkog kompleksa i to u zgradi VII (A) koja neto korisnu površinu od 3.307 m2 te u zgradi B koja ima neto korisnu površinu od 3.294 m2. Sva potrebna tehnička dokumentacija je izrađena 20018. i 2019. godine te su za istu ishođene sve potrebne suglasnosti uključujući i one od nadležnog konzervatorskog odjela.

Edukativna komponenta

Projekt ima i edukativnu komponentu. Tijekom projekta provoditi će se brojne aktivnosti transfera znanja. Organizirati će se dva studijska putovanja i upoznavanje s dobrim praksama korištenja toplinske energije mora, jedno u Hrvatskoj, drugo u Norveškoj. Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet sveučilišta u Zagrebu organizirati će dva specijalizirana seminara za projektante i instalatere koji se žele uključiti u projekte korištenja toplinske energije mora. U Istarskoj županiji organizirati će se seminar "Sea Energy Days", trodnevna manifestacija koja će biti orijentirana na konzervatore, projektante, instalatere, ali i građane, jedinice lokalne i regionalne samouprave i učenike srednjih tehničkih škola. Suradnjom ovih dviju visokoškolskih institucija na projektu pokriva se cijelo područje instalacije ovakvih sustava te se postavljaju temelji za budući razvoj.

Projekt će rezultirati i izradom stručnih članaka, ali i analizom potencijala širenja sustava u kompleksu Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat”. Također će se izraditi i smjernice i preporuke za korištenje toplinske energije mora u procesu energetske tranzicije zaštićenih zgrada. Projekt će kroz izrađenu web stranicu s integriranim sustavom monitoringa oba postrojenja osigurati trajnu vidljivost rezultata. Trajnost rezultata osigurati će i provedba drugih promotivnih aktivnosti, a posebno izrada dokumentarnog videa i online promotivna digitalna priča koja predstavlja korištenje toplinske energije mora u zaštićenim zgradama. Provedene pilot instalacije, planirani transfer znanja i osiguravanje temelja za buduće investicije, „Povećanoj proizvodnji energije iz obnovljivih izvora“, „Instalirani kapaciteti za korištenje energije iz obnovljivih izvora“ i  „Ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije“

Financiranje

Projekt Sea for Heritage Energy Transition – SEAHEaT, referentni broj 58, je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu 955.208,26 EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

Cilj i aktivnosti projekta usklađene su s ciljevima zelene tranzicije i svim važećim europskim, nacionalnim i regionalnim dokumentima. Projekt je usklađen sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske, Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Razvojnom strategijom Istarske županije, usklađen je sa preporukama Ministarstva kulture i medija za provođenje projekata energetske obnove zaštićenih zgrada. Također među ciljevima se ističu i promocija ugradnje dizalica topline koje koriste morsku vodu, pilot projekt energetske obnove zgrade koja ima status kulturnog dobra korištenjem dizalice topline i morske vode kao osnovnog energenta, ostvarena suradnja s donatorskim partnerom te dizanje kapaciteta širokog kruga sudionika kroz ostvarenu suradnju s visokoškolskim ustanovama specijaliziranima za ovo područje.

Konferencija za novinare

Partneri

Zajedno za zelenu Europu!

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene".

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Zagrebačka banka d.d.
SWIFT CODE:ZABAHR2X
IBAN: HR6023600001101240969
OIB: 06628576557

Vanjske poveznice:
https://eeagrants.hr