Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati
prijemni@bolnica-rovinj.hr+385 (0)52 537 124

Rana intervencija

O ranoj intervenciji

Rana intervencija (RI) obuhvaća proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci koja imaju teškoće u razvoju ili kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje, uslijed bioloških ili okolišnih faktora. Usluge RI pružaju se od najranijega otkrivanja razvojnih rizika, razvojnih odstupanja, teškoća u razvoju ili potrebe u području ponašanja ili mentalnoga zdravlja. Usluge se nastavljaju pružati sve dok dijete ne postigne tipične razine razvoja ili prijeđe na druge usluge primjerene dobi i/ili stupnju razvoja

Razvojne potrebe djeteta su složene te zahtijevaju suradnju stručnjaka različitih profila. Usluge RI uvijek se pružaju u timovima koji funkcioniraju na interdisciplinaran ili transdisciplinaran način. Svi članovi timova za RI usredotočeni su na davanje podrške članovima obitelji i na njihovu edukaciju o najboljim načinima pružanja podrške djetetu. Usluge RI usmjerene su na obitelj, ali i usredotočene na dijete. Teže osnaživanju roditelja i osiguravanju da roditelji donesu sve ključne odluke vezane za ciljeve svoga djeteta i usluge koje 30 prima, baveći se istovremeno i potrebama roditelja za potporom. (UNICEF, 2020.)

Vođeni smjernicama zlatnog standarda suvremenog pristupa RI – transdisciplinarnoj timskoj suradnji – stručnjaci Tima za ranu intervenciju Specijalne bolnice Rovinj uvode potpuno nov sustav pružanja podrške obiteljima djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju gdje se, već od samog probira, dijagnostike, a kasnije i terapije, isprepliću profesionalne uloge fizijatra, pedijatra, edukacijskog rehabilitatora, psihologa, logopeda i radnog terapeuta. Funkcionalnim spajanjem Specijalne bolnice Rovinj s Dječjom bolnicom Srebrnjak osigurana je i klinička podrška neuropedijatara. 

Učinkovita komunikacija, interakcija i suradnja među članovima Tima doprinosi holističkoj razvojnoj slici djeteta što daje mogućnost pružanja podrške prema jedinstvenim potrebama pojedinog djeteta i obitelji.

 

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma ADOS-2

Jedini u Hrvatskoj priznati i važeći instrument za postavljanje dijagnoze poremećaja iz spektra autizma je Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma – ADOS-2 koji predstavlja zlatni standard u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma.
Velikodušnim sredstvima ICF Zaklade, tijekom 2021. godine, ostvarenjem projekta „Jačanje kapaciteta stručnjaka za provođenje interdisciplinarnih usluga rane intervencije u djetinjstvu“, osigurana je edukacija stručnjaka edukacijskog rehabilitatora Tima za ranu intervenciju Specijalne bolnice Rovinj za provedbu ADOS-2 Opservacijskog protokola. Na ovaj način omogućeno je pravovremeno i sveobuhvatno dijagnosticirane poremećaja iz spektra autizma na području Istarske županije i šire.

Roditelji čija djeca imaju teškoće socijalne interakcije i komunikacije, što su glavne odrednice poremećaja iz spektra autizma, do sada su morali čekati više od godinu dana kako bi uopće došli na red za procjenu kojom bi se njihove sumnje potvrdile ili odagnale. Također, često su zbog toga morali putovati van Istre i nerijetko plaćati provedbu ADOS-2 Opservacijskog protokola.

Ostvarenjem cilja projekta, roditelji su dobili mogućnost provedbe Opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno u kratkom roku, i to o trošku HZZO-a.

Zaklada ICF

Što je to neurorizičnost?

Tijekom trudnoće, poroda ili neposredno nakon poroda mogu se javiti različite komplikacije koje ugrožavaju razvoj djeteta. Te komplikacije zovemo „neurorizični faktori“. Dijelimo ih na faktore niskog rizika koje vidimo kod najvećeg broja djece i faktore visokog rizika. Kod manjeg broja djece (oko 3 %) faktori visokog rizika mogu uzrokovati privremeni ili trajni razvojni poremećaj. Neurorazvoj djeteta ovisi o interakciji djeteta i okoline te o kompenzacijskim mehanizmima kojima će mozak pokušati minimalizirati oštećenje, a taj fenomen nazivamo plastičnost mozga. Plastičnost mozga je sposobnost mozga da se oporavi i ponovo izgradi.

Interdisciplinarnim praćenjem neurorazvoja djeteta pravovremeno se uočavaju moguća razvojna odstupanja u području motorike, komunikacije, perceptivno-kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja te se djeca s razvojnim odstupanjima uključuju u programe rane intervencije kako bi se otklonila ili smanjila mogućnost nastanka teškoća u razvoju.

 

 

Koje dijete smatramo neurorizičnim?

Neurorizičnim djetetom smatramo svako dijete koje je bilo izloženom određenim čimbenicima rizika u trudnoći, tijekom ili nakon poroda. U kojem opsegu će mozak biti oštećen i na kojem mjestu, uvelike ovisi o gestacijskoj dobi u kojoj se ozljeda dogodila odnosno o stupnju razvoja samog mozga, te njegovih krvnih žila. Neurorazvoj djeteta ovisi o interakciji djeteta i okoline te o kompenzacijskim mehanizmima kojima će mozak pokušati minimalizirati oštećenje. Inače, radi se o djeci s disfunkcijama i teškoćama senzorne integracije, poremećajem motoričkog planiranja, djeci s teškoćama u finoj i gruboj motorici, slabom organizacijom ponašanja te poremećajem percepcije.

Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nametnula se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „ Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno u 2018. godini otvoren je novouređeni dio Poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulanta za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha bila pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima već od njihove najranije dobi. U sklopu projekta obnovila se i opremila Senzorička soba donacijama istarskih tvrtki, fizičkih osoba i posebnih akcija. Procjena i terapija najmlađih pacijenata vršiti će se putem Tima za ranu intervenciju za djecu s neurorizikom. Radi se zapravo o cjelovitom (holističnom) institucionalnom pristupu i podršci roditeljima i djeci od najranije dobi do sedme godine života, a kod kojih postoji neurorizik ili već imaju odstupanja u razvoju, odnosno djeci s razvojnim teškoćama te senzoričkim oštećenjima. Istarska županija osigurala je sredstva za financiranje rada stručnog kadra kojeg čini pedijatar-neonatolog, klinički psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i radni terapeut pod nadzorom specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ova aktivnost sufinancirana je iz Proračuna Istarske županije za 2020.i 2021. godinu
Questa attività è cofinanziata dalla Regione Istriana con i mezzi del bilancio per il 2020 e 2021
Ova aktivnost sufinancirana je iz Proračuna Grada Rovinj-Rovigno za 2021. godinu
Questa attività è cofinanziata dalla Città di Rovinj-Rovigno con i mezzi del bilancio 2021

Tim za ranu intervenciju

Mladen Jašić Rana intervencija Bolnica Rovinj Naš tim

doc. prim. dr. sc. Mladen Jašić

dr. med., specijalist pedijatrije, uži specijalist neonatologije
SAZNAJ VIŠE
Naš tim Dina Dežmar

Dina Dežmar

edukacijski rehabilitator


SAZNAJ VIŠE
Naš tim Renata Peharec

Renata Peharec Ramov

edukacijski rehabilitator

SAZNAJ VIŠE

Khrystyna Zahoriy

edukacijski rehabilitator


SAZNAJ VIŠE
Naš tim Ines Pučić

Ines Pučić

profesor logoped

SAZNAJ VIŠE

Svjetlana Tončetić Bogović

logoped
SAZNAJ VIŠE
Naš tim Ivana Frančula Modrčin

Ivana Frančula 
Modrčin

klinički psiholog
SAZNAJ VIŠE
Angiada Prskalo Naš tim

Angiada Prskalo

psiholog

SAZNAJ VIŠE
Danijela Prekupec Naš tim

Danijela Prekupec

radni terapeut
SAZNAJ VIŠE
Naš tim Ivana Šarić

Ivana Mađarević

radni terapeut
SAZNAJ VIŠE

Galerija

Doktor ikona

Kontaktirajte nas!

Saznajte detalje o uslugama i smještaju
KONTAKT
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Luigi Monti 2 52210 Rovinj, Hrvatska
 
Zagrebačka banka d.d.
SWIFT CODE:ZABAHR2X
IBAN: HR6023600001101240969
OIB: 06628576557
Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati


ravnateljstvo@bolnica-rovinj.hr
+385 91 633 3014

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram